Ebrat Advocats 

Despatx d’advocats a Barcelona

GUIA PRÀCTICA PER ACCEPTAR I ADJUDICAR UNA HERÈNCIA

Pas I.

L’ acceptació d’una herència requereix, en primer lloc, l’obtenció dels documents següents:

 • Certificat de defunció.
 • Certificat d’últimes voluntats: En aquest certificat es constata si el causant va atorgar o no testament i, en cas que n’ hagués atorgat diversos, quin és l’últim que va atorgar i, per tant, el vàlid.
 • Certificat d’assegurances de cobertura de mort.

En cas que el causant hagués atorgat testament, s’haurà de demanar còpia autèntica davant el notari autoritzant.

Per contra, si el causant no va atorgar testament s’haurà de realitzar un acta de notorietat i posterior declaració d’hereus

Pas II.

El següent pas és efectuar un inventari de tots els béns i drets que formen part del cabal relicte del causant, així com dels deutes que tenia pendents a data de mort:

 • Béns immobles: Caldrà demanar el certificat cadastral i les notes simples davant el registre de la propietat per obtenir totes les dades descriptives del bé.
 • Vehicles: Fitxa tècnica i permís de circulació.
 • Societats: Serà convenient comptar amb un certificat de l’administrador amb el detall de les participacions que eren titularitat del difunt.
 • Comptes corrents, dipòsits, accions, fons d’ inversió, etc.: Caldrà demanar certificats dels valors a les entitats bancàries.
 • Deutes: Crèdits, hipoteques, targetes de crèdit, impostos meritats i no pagats etc. Si no se sap amb certesa quins deutes tenia contrets el causant, és recomanable sol·licitar un Informe de Riscos davant el Banc d’Espanya.
 • Despeses deduïbles: Factures de les despeses d’ enterrament, funeral i d’ última malaltia.

Pas III.

Un cop coneguem els béns dels quals era titular el causant, els hem de valorar.

És important tenir en compte que, en cas que en l’herència hi hagi béns immobles, hisenda proporciona un valor mínim pel qual han de tributar aquests béns, és l’anomenat valor de referència. Com que és un valor mínim, depenent de la destinació que se li vulgui donar a aquests immobles, adaptarem o no el seu valor a la realitat immobiliària del moment.

Pel que fa a les societats, aquestes s’hauran de valorar pel major valor de: valor nominal, valor teòric comptable o el valor de capitalitzar al tipus del 20 % la mitjana dels beneficis dels tres exercicis socials tancats amb anterioritat a la data de la meritació de l’impost. Per al cas de societats patrimonials, hisenda exigeix que el valor que li donem a les participacions estigui actualitzat amb el valor real dels immobles a data de mort, no segons el valor històric que aquests mateixos immobles tinguin en el balanç.

Pas IV.

A continuació, es procedirà a l’adjudicació dels béns segons el repartiment indicat pel causant en el testament.  En cas que no s’hagin llegat béns específics, els béns s’adjudicaran segons l’acord que assoleixin tots els hereus, podent pactar aquests determinats lots.

En cas que no hi hagi testament heretaran les persones següents i en el següent ordre:

 • 1r Descendents.
 • 2n Cònjuge o parella de fet. Ara bé, si aquest concorre amb descendents del causant en la successió, adquirirà l’ usdefruit universal de tots els béns de l’ herència.
 • 3r Ascendents.
 • 4t Col·laterals fins al quart grau.
 • 5è Generalitat de Catalunya.

Quan ja es coneixen els béns integrants de l’ herència, s’ha realitzat una valoració i els hereus han acordat el seu repartiment, s’acudeix al notari per signar l’acceptació i adjudicació d’herència.

Pas V.

Posteriorment, cadascun dels hereus o legataris haurà d’autoliquidar l’Impost sobre Successions i Donacions pel valor dels béns rebuts (impost autonòmic).

Així mateix, en cas que es rebin immobles, l’hereu o legatari també haurà de satisfer el pagament de la plusvàlua municipal (impost local).

Pas VI.

Finalment, els hereus que rebin actius financers amb motiu d’ una herència hauran d’acudir a l’entitat bancària amb l’escriptura d’ acceptació d’herència i l’Impost de Successions. Una vegada revisats, el banc transferirà els fons al beneficiari.

En cas de rebre béns immobles, s’haurà de realitzar el canvi de nom en el Registre de la Propietat, qui demanarà tant l’escriptura d’acceptació d’herència com la liquidació de l’Impost de Successions i Donacions i la plusvàlua municipal.

Resulta de suma importància analitzar cada cas concret per evitar conseqüències negatives tant civils com fiscals. Una bona previsió pot evitar problemes entre els hereus i una bona estratègia fiscal pot evitar un sobrecost a l’hora de pagar impostos.