Ebrat Advocats 

Despatx d’advocats a Barcelona

SERVEIS

Herències, Testaments i Donacions

HERÈNCIES

• Resolució de temes conflictius entre hereus
• Herències problemàtiques
• Distribució de béns de la herència
• Negociació amb hereus
• Reclamacions de llegítima
• Escriptures d’acceptació d’herència
• Canvi de nom de béns. Tràmits davant els registres
• Estratègia i liquidació de tots els impostos originats

TESTAMENTS

• Assessoria en planificació hereditària
• Estudi de situació patrimonial
• Redacció de testaments per evitar problemes entre hereus i optimitzar l’impost de successions
• Redacció i assistència a notaria de signatura de testament
• Redacció de pactes successoris

DONACIONS

• Estudi de conveniència d’efectuar donacions en vida
• Estratègia tributària per optimitzar impostos
• Càlcul d’impostos de donacions
• Redacció d´ escriptura de donació i assistència a signatura notarial
• Tramitació canvi de nom dels béns donats
• Liquidació de l’ impost de donacions

Impostos

Impostos

A les persones físiques l’Impost sobre la renda, l’Impost de successions, etc. No ens limitem a confeccionar un impost: l’estudiem, l’analitzem i busquem la millor solució per al client. No ens conformem amb efectuar i presentar una declaració davant l’agència tributària, fem el seu seguiment i estem presents davant qualsevol dubte, problema o incidència que pogués sobrevenir. Preparem la seva herència i la dissenyem perquè tingui el menor cost fiscal possible. Li adeqüem el seu testament per evitar problemes entre els hereus.

A les empreses, l’ IVA, l’ impost de societats, etc. Tenim un servei d’assessorament continuat que li dóna garantia de saber que darrere hi ha un grup de professionals que li respondran a totes les seves consultes i l’assessoraran en totes les decisions. Li informem puntualment de la normativa que li afecti i li posem al dia en les modificacions legals. Confeccionem tots els tràmits de la seva empresa, portem la comptabilitat i li confeccionem totes les declaracions que necessiti.

Dret Farmacèutic

DRET FARMACÈUTIC

• Compravenda de farmàcies.
• Donacions de farmàcies.
• Successió de farmàcies.
• Assessorament fiscal en la transmissió de farmàcies.

Dret Immobiliari

DRET IMMOBILIARI (REAL ESTATE)

• Cerca de compradors pels actius propis del client o d’inversors.
• Cerca d’actius immobiliaris per a clients particulars o per a inversió.
• Disseny i assessorament fiscal en operacions immobiliàries.
• Anàlisi de la situació registral i física de l’immoble.
• Gestió i coordinació de visites als actius amb els inversors/particulars interessats.
• Negociacions amb els compradors i/o venedors.
• Redacció i assistència a signatura de contractes: reserva, arres, dret d’opció, escriptura pública de compravenda, etc.
• Liquidació i presentació dels impostos associats a la inversió.
• Inscripció en els Registres de la Propietat.