Ebrat Advocats 

Despatx d’advocats a Barcelona

La “LLEI 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient”, ha significat un augment molt considerable en les herències i donacions en Catalunya.


Canvis a l’impost de successions i donacions a Catalunya


L’oportunitat d’aquesta llei i la seva data d’entrada en vigor, que és l’1 de maig d’enguany, ha estat durament criticada per la pandèmia que estem travessant amb el seu conseqüent augment del número de morts. També ha estranyat l’escassa repercussió mediàtica que ha tingut. I això a pesar de l’augment tan considerable en l’impost de successions i donacions que es produirà a Catalunya, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei.


Modificacions a l’impost de successions i donacions a Catalunya


La modificació d’aquest impost, per a tots els residents a Catalunya, la podríem resumir en tres blocs:

Primer.– Reducció de les bonificacions en les herències de les persones al Grup IIEn primer lloc, es redueixen les bonificacions que existien fins ara en les herències de les persones incloses en el grup II, que són els fills de 21 anys o més i els ascendents. Aquest grup de persones, a partir de l’1 de maig, veuran augmentada la quota en aquelles herències que rebin d’una manera molt important. S’adjunta quadre comparatiu per a valor la magnitud del canvi:
QUOTA A PAGAR QUOTA A PAGAR
IMPORT HERÈNCIA FINS ARA A PARTIR REFORMA
200.000 180 3.825
300.000 1.610 10.350
400.000 1.900 19.000
500.000 3.306 27.930
600.000 6.618 41.180
1.000.000 28.490 103.137
2.000.000 152.510 323.806
3.000.000 351.697 586.000
6.000.000 1.094.383 1.526.889
 
Segon.- Herències d’empreses individualsEn aquelles herències en les quals existeixi una empresa individual – com és el cas d’una farmàcia – i a més existeixi en l’herència patrimoni personal no afectat a cap activitat, com pot ser diners, accions, béns immobles etc., en aquesta mena d’herències estarà molt castigada aquella part del patrimoni que no està afectat a una activitat. Això ve donat perquè han desaparegut les bonificacions per a aquesta part de l’herència. És a dir, és incompatible la reducció del 95% en l’Impost de Successions per empresa familiar amb el patrimoni personal, o l’un o l’altre. Podem trobar-nos en herències que no puguem aprofitar-nos de la reducció del 95% en l’impost de successions per empresa familiar -farmàcia-, perquè en l’herència existeixen altres béns de major import que no podrien gaudir de la bonificació si s’accedís a la reducció del 95% per l’herència de l’empresa, és a dir, caldrà calcular i programar molt bé el que més convingui des del punt de vista tributari. En aquest sentit tindrà molta importància la programació successòria, ja que existeixen mètodes perquè, amb temps, es puguin efectuar moviments patrimonials per a evitar precisament aquest càstig tributari a les herències en les quals existeix una empresa familiar. Així, a través de donacions programades, podem aconseguir aquesta dissociació entre patrimoni empresarial i patrimoni personal. Igualment s’aconseguiria aquest efecte separant en la successió, el destinatari de l’empresa familiar, de la resta de béns, bé a altres hereus o bé als fills del fill que percep l’empresa familiar, és a dir als nets.

Tercer.– Coeficients multiplicadors tant en herències com en donacionsFinalment reapareixen els coeficients multiplicadors tant en herències com en donacions, en funció del patrimoni preexistent del qual rep l’herència o del qual rep la donació. És a dir, ara haurem de tenir en compte el patrimoni de l’hereu i del donatari quan haguem de calcular una herència o una donació. Això ha provocat que ja no sigui tan clar l’esperar a l’herència abans que fer una donació, com fins ara era aconsellable. A partir d’ara ens trobarem amb escenaris en els quals seran molt més convenient efectuar donacions en vida que esperar a la defunció, tal manera que amb una bona programació i amb una mica de temps, l’estalvi podria ser molt considerable en l’impost de successions. Barcelona, 6 de maig de 2020

Preguntes freqüents sobre la reforma de l’impost de successions a Catalunya

A l’impost de successions català hi ha certes reduccions per les quals tota quantia inferior a aquestes reduccions estarà exempta de pagament (encara que s’haurà de presentar igualment la corresponent liquidació).

Les reduccions més importants són:

 • Segons el grau de parentiu amb el causant: Els fills menors de 21 anys: la quantitat de 100.000 €, més 12.000 € per cada any de menys de 21 que tingui, fins a un límit de 196.000 €. Cònjuge o parella estable: la quantitat de 100.000 €. Fill de 21 anys o més: la quantitat de 100.000€, la resta de descendents: 50.000€. Ascendents: la quantitat de 30.000€. Germans, oncles, nebots: la quantitat de 8.000 €, el mateix per a germans del cònjuge, joves, gendres, fills, i néts del cònjuge, nebots així com oncles del cònjuge.

 • Segons discapacitat: Si el grau de discapacitat és igual o superior al 33%, correspon una reducció de 275.000 €. Si el grau de discapacitat és igual o superior al 65%, correspon una reducció de 650.000€.

 • Per la percepció dassegurances de vida: el 100% de limport de lassegurança, amb el límit de 25.000 €.

 • Per persones més grans de 75 anys (i que formin part del grup II): la quantitat de 275.000 €. Aquesta reducció és incompatible amb la de discapacitat.

 • Per l’adquisició de béns i drets afectes a una activitat econòmica: reducció del 95% del valor dels béns esmentats.

 • Per l’adquisició de participacions a entitats: reducció del 95% del valor d’aquestes participacions.

 • Per ladquisició de lhabitatge habitual del causant: reducció del 95% del valor de lhabitatge, amb un límit de 500.000 €.

A l’Impost de Donacions Català hi ha certes reduccions per les quals tota quantia inferior a aquestes reduccions estarà exempta de pagament (encara que s’haurà de presentar igualment la corresponent liquidació).

Les reduccions més importants són:

 • Donació del primer habitatge habitual/ diners per comprar-lo: reducció del 95%, sent la reducció màxima de 60.000 €.
 • Donació dun negoci professional/empresarial: reducció del 95% del valor net de la totalitat dels elements patrimonials afectes.
 • Donació de participacions a entitats: reducció del 95%.
 • Donació de diners per constituir o adquirir un negoci professional: reducció del 95%; l’import de reducció màxim és de 200.000 €.
 • Donació per aportacions a patrimonis protegits de persones discapacitades: reducció del 90%.
 • Donacions per a entitats sense ànim de lucre: reducció del 95%. Per descomptat, aquestes reduccions tenen uns requisits que convé revisar molt bé abans d’aplicar-se.

A Catalunya es paga per una herència l’impost de successions i donacions (ISD) i l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (o també conegut com a “Plusvàlua Municipal” que recapten els ajuntaments).

Les donacions de fills a pares (i cònjuges també), fetes davant de notari, tributen per la tarifa reduïda, això és que:

 • Les donacions de fins a 200.000€ tributen al 5%.
 • Les donacions de més de 200.000 € i fins a 600.000 €, la part que excedeix de 200.000 € tributa al 7%.
 • Les donacions de més de 600.000€, la part que excedeix de 600.000€ tributa al 9%.

Si el fill que rep la donació té patrimoni, a l’import resultant d’aplicar el tipus abans comentat, cal aplicar un coeficient multiplicador, en funció del patrimoni previ que tingui el fill.

Les persones que adquireixin béns o drets per una herència, llegat o altre títol successori (com ara un pacte successori), i les persones beneficiàries d’assegurances de vida com a conseqüència de la defunció de la persona contractant, si es tracta d’assegurança individual, o de la persona assegurada, si es tracta d’assegurança col·lectiva.

A Ebrat advocats estem al teu costat per ajudar-te en qualsevol procés, analitzem i valorem amb deteniment el teu cas i t’oferim les millors solucions. Contacta’ns en qualsevol moment a través del següent formulari i ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible: