ÀREES DE PRÀCTICA

DRET SUCCESSORI CATALÀ
• Estudi i planificació fiscal de les herències.
• Elaboració de testaments.
• Resolució de temes conflictius entre els hereus i reclamació de llegítimes.
• Elaboració d'escriptures d'acceptació d'herències i de donacions.
• Tràmits relacionats amb la herència.
• Procediments de reclamació de legítima.
• Impugnació de testaments.

 

DRET MERCANTIL
• Assessorament als òrgans d'administració.
• Constitució de societats, fusió, dissolució.
• Compra venda d’accions i participacions.
• Renovació d’administradors, ampliacions i reduccions de capital, canvis de domicili.
• Control i manteniment dels llibres d'actes.
• Assistència a juntes d'accionistes, impugnació d'acords socials.

 

DRET LABORAL
• Estudi de modalitats de contractació.
• Assessorament general d'assumptes d'índole social.
• Gestió de nòmines, assegurances socials.
• Legalització de noves empreses.
• Gestió d'altes i baixes en la Seguretat Social.
• Estudi dels convenis col·lectius.

DRET CIVIL
• Negociació i redacció de tot tipus de contractes, arrendaments, compravendes, permutes, préstecs, etc.
• Divorcis i separacions. Acords extrajudicials. Negociacions. Redacció de convenis amb transcendència tributària.
• Reclamacions per danys, reclamació de morosos, etc.
• Creació i manteniment de societats civils, associacions i fundacions.

 

DRET FISCAL
• Assessorament permanent fiscal a les empreses, societats i particulars.
• Declaracions de renda, IVA, successions i societats.
• Alta, baixa i modificacions d'empreses.
• Assistència personal en les inspeccions d'hisenda.
• Orientació comptable, anàlisi de balanços, estudis d'inversions financeres.

 

DRET FARMACÈUTIC
• Compravenda de farmàcies.
• Donacions de farmàcies.
• Successió de farmàcies.
• Assessorament fiscal en la transmissió de farmàcies.

 

PROTECCIÓ DE DADES
• Adaptació i manteniment de la seva empresa a la legislació de protecció de dades.

Ebrat Abogados | Política de Privacitat |
C/ Muntaner, 181, Pral. 3ª, 08036, Barcelona | +34 93 439 79 50 |