Ebrat Advocats 

Despatx d’advocats a Barcelona

ÀREES DE PRÀCTICA

DRET SUCCESSORI CATALÀ

• Estudi i planificació fiscal de les herències.
• Elaboració de testaments.
• Resolució de temes conflictius entre els hereus i reclamació de llegítimes.
• Elaboració d’escriptures d’acceptació d’herències i de donacions.
• Tràmits relacionats amb la herència.
• Procediments de reclamació de legítima.
• Impugnació de testaments.

DRET MERCANTIL

• Assessorament als òrgans d’administració.
• Constitució de societats, fusió, dissolució.
• Compra venda d’accions i participacions.
• Renovació d’administradors, ampliacions i reduccions de capital, canvis de domicili.
• Control i manteniment dels llibres d’actes.
• Assistència a juntes d’accionistes, impugnació d’acords socials.

DRET LABORAL

• Estudi de modalitats de contractació.
• Assessorament general d’assumptes d’índole social.
• Gestió de nòmines, assegurances socials.
• Legalització de noves empreses.
• Gestió d’altes i baixes en la Seguretat Social.
• Estudi dels convenis col·lectius.

DRET IMMOBILIARI (REAL ESTATE)

• Cerca de compradors pels actius propis del client o d’inversors.
• Cerca d’actius immobiliaris per a clients particulars o per a inversió.
• Disseny i assessorament fiscal en operacions immobiliàries.
• Anàlisi de la situació registral i física de l’immoble.
• Gestió i coordinació de visites als actius amb els inversors/particulars interessats.
• Negociacions amb els compradors i/o venedors.
• Redacció i assistència a signatura de contractes: reserva, arres, dret d’opció, escriptura pública de compravenda, etc.
• Liquidació i presentació dels impostos associats a la inversió.
• Inscripció en els Registres de la Propietat.

DRET CIVIL

• Negociació i redacció de tot tipus de contractes, arrendaments,
compravendes, permutes, préstecs, etc.
• Divorcis i separacions. Acords extrajudicials. Negociacions. Redacció de convenis amb transcendència tributària.
• Reclamacions per danys, reclamació de morosos, etc.
• Creació i manteniment de societats civils,
associacions i fundacions.

DRET FISCAL

• Assessorament permanent fiscal a les empreses, societats i
particulars.
• Declaracions de renda, IVA, successions i societats.
• Alta, baixa i modificacions d’empreses.
• Assistència personal en les inspeccions d’hisenda.
• Orientació comptable, anàlisi de balanços, estudis d’inversions
financeres.

DRET FARMACÈUTIC

• Compravenda de farmàcies.
• Donacions de farmàcies.
• Successió de farmàcies.
• Assessorament fiscal en la transmissió de farmàcies.

PROTECCIÓ DE DADES

• Adaptació i manteniment de la seva empresa a la legislació de protecció de dades.