Ebrat Advocats 

Despatx d’advocats a Barcelona

Author name: Ebrat Abogados

REFORMA DE L’IMPOST DE SUCCESSIONS I DONACIONS EN CATALUNYA

La “LLEI 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient”, ha significat un augment molt considerable en les herències i donacions en Catalunya.

L’oportunitat d’aquesta llei i la seva data d’entrada en vigor, que és l’1 de maig d’enguany, ha estat durament criticada per la pandèmia que estem travessant amb el seu conseqüent augment del número de morts. També ha estranyat l’escassa repercussió mediàtica que ha tingut. I això a pesar de l’augment tan considerable en l’impost de successions i donacions que es produirà a Catalunya, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

COM PODEM DESHERETAR COMPLETAMENT A UN FAMILIAR (ESPANYA)

COM PODEM DESHERETAR COMPLETAMENT A UN FAMILIAR: A Espanya (igual que en altres països) existeix un grup de persones que tenen dret a una part de la nostra herència pel simple fet de tenir un parentiu amb nosaltres. Aquestes persones són els fills o nets, els pares o avis i el vidu o vídua. Aquestes persones, tindran dret a una part de l’herència, encara que no els haguem deixat res en testament, perquè així ho diu la llei.

FISCALITAT DEL NAIXEMENT I EXTINCIÓ DE L’USDEFRUIT

Quan la propietat sobre un determinat bé es desmembra en dos, és a dir, passa de recaure sobre una única persona la plena propietat a recaure sobre persones diferents un dret d’usdefruit d’una banda i la nua propietat per un altre, aquesta operació tributarà depenent de l’acte pel qual es produeix (herència, compravenda, etc.), i també serà en funció d’aquest acte, la tributació de la posterior extinció de l’usdefruit, o cosa que és el mateix, la consolidació del domini. En altres paraules, en l’extinció de l’usdefruit s’exigirà l’impost segons el títol pel qual es va constituir.