Ebrat Advocats 

Despatx d’advocats a Barcelona

En aquest article, t’expliquem, què és l’Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes, qui estan obligats a presentar-ho, com es determina la quota a ingressar i meritació i termini de presentació de l’impost:

L’Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes


El 28 de desembre de 2022 es va publicar en el BOE la Llei 38/2022 que va introduir en el seu article 3r l’Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes (d’ara endavant “ITSGF”). Aquest impost era vàlid inicialment només per als anys 2022 i 2023, però actualment s’ha prorrogat indefinidament fins que es revisi la tributació patrimonial en el context de la reforma del sistema de finançament autonòmic.


Què és l’Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes?, Qui està obligat a presentar-ho?

 
  • És un impost estatal creat per a augmentar la recaptació i homogeneïtzar la legislació autonòmica.
  • Es tracta d’un impost directe, personal i complementari a l’Impost sobre el Patrimoni (d’ara endavant “IP”) que grava el patrimoni net de les persones físiques que excedeixi els 3.000.000 euros, amb una exempció mínima de 700.000 euros (és a dir, es produirà quan el seu patrimoni net no exempt sigui superior a 3.700.000€), actualment aplicable a residents i no residents.
  • Per tant, les persones físiques que siguin subjectes passius de l’IP, tant per obligació real com personal, estaran obligats a presentar-ho sempre que la quota tributària del ITSGF resulti a ingressar.

Determinació de la quota a ingressar

 
  1. Per a determinar la quota a ingressar a la Hisenda Pública Estatal s’aplicaran les normes que regulen l’IP, sense poder aplicar cap especialitat autonòmica que modifiqui les condicions generals.
  2. S’haurà de tenir en compte que en els aspectes de l’IP susceptibles de regulació per part de les Comunitats Autònomes seran regulats per la nova Llei del ITSGF.
  3. I, amb això, obtindrem la quota a ingressar resultant per part del subjecte obligat, que podrà deduir-se la quota ingressada en l’IP del mateix exercici, per a evitar un supòsit de doble tributació, havent-se de presentar la declaració sol quan la quota resultant sigui a ingressar.
Per tant, podem apreciar que el ITSGF afecta principalment als contribuents de les comunitats autònomes on l’IP està bonificat, sent Andalusia, Galícia i Madrid les principals afectades per la mesura, motiu pel qual es va optar per interposar recursos d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional i que al novembre de 2023 van ser desestimats validant la constitucionalitat de l’impost. Per contra, en el cas particular de Catalunya, el ITSGF haurà de ser presentat per aquells contribuents amb un patrimoni net superior a 17.000.000 d’euros aproximadament, ja que per sota d’aquest import la quota a pagar per l’Impost sobre el Patrimoni sempre serà superior. Així i tot recomanem comprovar sempre si existeix o no l’obligació de presentació.


Meritació i termini de presentació de l’impost


L’impost es merita el 31 de desembre el 31 de desembre de cada any i afecta al patrimoni net del qual sigui titular el subjecte passiu en aquesta data. El termini de presentació del ITSGF és entre els dies 1 i 31 juliol de l’any següent a la data de meritació del mateix i, si s’opta per la domiciliació bancària de la quota a ingressar, la presentació es realitzarà fins al 26 de juliol, carregant-se en compte el 31 de juliol.

Preguntes freqüents sobre l’Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes

És un impost estatal creat per a augmentar la recaptació i homogeneïtzar la legislació autonòmica. Es tracta d’un impost directe, personal i complementari a l’Impost sobre el Patrimoni que grava el patrimoni net de les persones físiques que excedeixi els 3.000.000 euros, amb una exempció mínima de 700.000 euros (és a dir, es produirà quan el seu patrimoni net no exempt sigui superior a 3.700.000€), actualment aplicable a residents i no residents.

Aplica per a les persones físiques que excedeixin el patrimoni net en els 3.000.000 euros, amb una exempció mínima de 700.000 euros (és a dir, es produirà quan el seu patrimoni net no exempt sigui superior a 3.700.000€), actualment aplicable a residents i no residents.

Les persones físiques que excedeixin el patrimoni net en els 3.000.000 d’euros. Les persones físiques que siguin subjectes passius de l’IP, tant per obligació real com personal, estaran obligats a presentar-ho sempre que la quota tributària del ITSGF resulti a ingressar.

L’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes té un tipus progressiu que funciona de la manera següent:

  • 1,7 per cent. Entre 3 i 5,3 milions d’euros.
  • 2,1 per cent. Entre 5,3 i 10,6 milions d’euros.
  • 3,5 per cent. Per sobre de 10,6 milions d’euros.

En Ebrat advocats estem al teu costat per a ajudar-te en qualsevol procés, analitzem i valorem amb deteniment el teu cas i t’oferim les millors solucions. Contacta’ns en qualsevol moment a través del següent formulari i ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible: